Nova klasifikacija jaja – Kako tumačiti oznake

Jaja koja se stavljaju u promet ispunjavaju opšte i posebne uslove u pogledu bezbednosti hrane u skladu sa propisima kojima se uređuje higijena hrane životinjskog porekla. Jaja treba da budu čista, suva i neizložena direktno sunčevoj svetlosti. U odnosu na kvalitet, jaja se klasiraju na jaja ,,A” klase (sveža jaja) i jaja ,,B” klase (namenjena industrijskoj proizvodnji). Jaja ,,A” klase u […]
Jaja koja se stavljaju u promet ispunjavaju opšte i posebne uslove u pogledu bezbednosti hrane u skladu sa propisima kojima se uređuje higijena hrane životinjskog porekla. Jaja treba da budu čista, suva i neizložena direktno sunčevoj svetlosti.

U odnosu na kvalitet, jaja se klasiraju na jaja ,,A” klase (sveža jaja) i jaja ,,B” klase (namenjena industrijskoj proizvodnji).

Jaja ,,A” klase u trenutku pakovanja ispunjavaju najmanje sledeće uslove:
1) ljuska i pokožica je normalnog oblika, čista i neoštećena;
2) vazdušna komora nije viša od 6mm i nepokretna je, dok za jaja koja nose oznaku ,,ekstra” ne može da prelazi više od 4mm;
3) belance je bistro, prozirno i kompaktno;
4) žumance se pri prosvetljavanju jaja vidi kao sena nejasnih obrisa i pri naglom okretanju jaja je nepokretno ili neznatno pokretno i nalazi se u sredini jaja;
5) zametak je neprimetnog razvoja;
6) nema prisustva stranih materija i nema stranog mirisa.
Jaja ,,A” klase se ne peru ni pre, ni posle klasiranja, niti na bilo koji način čiste, ne izlažu se postupku konzerviranja ili hlađenju na temperaturi nižoj od +5°C.

Jaja ,,A” klase se prilikom stavljanja u promet s obzirom na težinu klasiraju u četiri grupe i označavaju sa:
1) ,,XL” – vrlo velika: težine od 73g i veća;
2) ,,L” – velika: težine od 63g do 73g;
3) ,,M” – srednja: težine od 53g do 63g;
4) ,,S” – mala: jaja težine ispod 53g.

Jaja se klasiraju, označavaju i pakuju u roku od deset dana od dana nošenja jaja. Jaja namenjena stavljanju u promet kao jaja ,,A” klase sa oznakom ,,ekstra” klasiraju se, označavaju i pakuju u roku od četiri dana od dana nošenja jaja. Reči ,,ekstraˮ ili ,,ekstra svežeˮ koriste se kao dodatna oznaka kvaliteta na pakovanjima koja sadrže jaja ,,A” klase, i kao tako označena mogu se naći u maloprodaji do devetog dana od dana nošenja jaja.

Pakovanje jaja ,,A” klase označava se sledećim oznakama:

1) datum pakovanja;
2) klasa jaja i težinska grupa;
3) rok trajanja;
4) trgovačko ime ili oznaka;
5) način uzgoja koka nosilja;
6) informacija za potrošača da se jaja moraju držati na odgovarajućoj temperaturi;
7) obrazloženje proizvođačkog koda koji se nalazi otisnut na jaje;
8) veterinarski kontrolni broj objekta za pakovanje jaja;
9) naziv i adresa proizvođača i/ili objekta za pakovanje jaja ili prodavca;
10) broj komada jaja;
11) način hranjenja koka nosilja;
12) drugi podaci od značaja za krajnjeg potrošača jaja.

Rok trajanja jaja ne može biti duži od 28 dana.

Podatak o načinu uzgoja koka nosilja za jaja ,,A” klase nalazi se na samim jajima i na pakovanju jaja.
Podatak o načinu uzgoja koka nosilja koji se nalazi na pakovanju jaja sastoji se, u zavisnosti od načina držanja koka nosilja, od reči i brojeva:
1) ,,0 – jaja iz organskog uzgoja”;
2) ,,1 – jaja iz slobodnog uzgoja”;
3) ,,2 – jaja iz podnog uzgoja”;
4) ,,3 – jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja”.

Više o kriterijumima koje moraju da ispoštuju proizvođači možete pročitati u Pravilnicima:

Pravilnik o kvalitetu jaja (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 7/19 od 6. februara 2019. godine)

Pravilnik o izmeni pravilnika o kvalitetu jaja (Objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 35/19 od 21. maja 2019. godine)

Pravilnik o izmeni pravilnika o kvalitetu jaja (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 78/19  od 1. novembra 2019. godine)

Foto: Pixabay (monicore)