Robne rezerve kupuju merkantilni kukuruz


Republička direkcija za robne rezerve obaveštava zainteresovane o kupovini merkantilnog kukuruza rod 2021.Na osnovu Zaključka Vlade,Republička direkcija za robne rezerve, izvršiće kupovinu do 23.186.458 kg merkantilnog kukuruza rod 2021. godine.Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od:fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih porodičnih gazdinstava,zemljoradničkih zadruga, registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica […]

Republička direkcija za robne rezerve obaveštava zainteresovane o kupovini merkantilnog kukuruza rod 2021.


Na osnovu Zaključka Vlade,Republička direkcija za robne rezerve, izvršiće kupovinu do 23.186.458 kg merkantilnog kukuruza rod 2021. godine.


Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od: • fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih porodičnih gazdinstava,

 • zemljoradničkih zadruga, registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i

 • ovlašćenih skladištara, koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju kukuruza i drugih

 • pravnih lica, registrovanih u APR-u, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.


Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge, ovlašćeni skladištari i pravna lica, moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog

gazdinstva ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013, 102/2015, 6/2016 i 46/2017, 44/2018 - dr. Zakon,

102/2018 i 6/2019), i nalaze se u aktivnom statusu.


Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga, ovlašćenih skladištara i pravnih lica, koja nemaju finansijskih dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Direkcijom.


Kvalitet - merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i SRPS.E.B3.516/1, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.


Cena merkantilnog kukuruza je 29,00 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.


Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od zemljoradničke zadruge, ovlašćenog skladištara i pravnog lica je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.


Za prodaju merkantilnog kukuruza zainteresovana registrovana poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge, ovlašćeni skladištari i pravna lica, mogu se prijaviti elektronski, na portalu Direkcije www.rdrr.gov.rs, svakog radnog dana od 7:00 do 14:00 časova.


Zaključivanje ugovora vršiće se na osnovu elektronskih prijava prodavaca, u skladu sa slobodnim skladišnim kapacitetima i potrebama Direkcije.


Prilikom potpisivanja ugovora obavezna dokumenta za:


registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva su: • fotokopija lične karte ili očitana lična karta,

 •  original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave, na portalu direkcije


 zemljoradničke zadruge, ovlašćene skladištare i pravna lica su: • fotokopiju Izvoda iz Agencije za privredne registre,

 •  fotokopija kartona deponovanih potpisa, overena i datirana od strane banke, ne starija od 15 dana,

 • original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne

  stariji od 5 dana od dana prijave.


Pored navedenog registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge, ovlašćeni skladištari i pravna lica u obavezi su da dostave i: • Potvrdu o uskladištenju,

 • Magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije, potpisan od strane skladištara i prodavca,

 • Sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i Zapisnik o kontroli izdate od strane akreditovane kontrolne organizacije za kontrolu kvaliteta i kvantiteta poljoprivrednih proizvoda. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane akreditovane kontrolne organizacije, kao i od strane ovlašćenog lica

  skladištara. Troškovi izdavanja Sertifikata su obaveza prodavca.

 • Račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).


Direkcija će Prodavcu izvršiti plaćanje kupljenog merkantilnog kukuruza u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavezne dokumentacije.


Rok za realizaciju kupovine kukuruza po Zaključku Vlade i rok za prijavljivanje je do 30. novembar 2021. godine.


Više informacije možete dobiti u Direkciji putem telefona: 011/32-39-052, 32-38-997, 3235-364, 3240-509, u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu.


Tekst javnog poziva sa spiskom ovlašćenih skladištara možete preuzeti OVDE.


Foto: Pixabay (sspiehs3)


The post Robne rezerve kupuju merkantilni kukuruz (SRB) appeared first on ePoljoMagazin.