Podešavanje kombajna za žetvu


Kako bi žetva bila što bogatija, a zrno dobrog kvaliteta, kombajn mora biti u potpunosti tehnički ispravan i podešen za svaku sortu i parceluKombajn treba podesiti tako da u radu ima što manje gubitaka. Svaki kombajn u žetvi mora da ima određeni procenat gubitaka, ali se oni moraju kretati u minimalnim procentima koji su tehnički prihvatljiva mera. Pri radu u […]

Kako bi žetva bila što bogatija, a zrno dobrog kvaliteta, kombajn mora biti u potpunosti tehnički ispravan i podešen za svaku sortu i parcelu


Kombajn treba podesiti tako da u radu ima što manje gubitaka. Svaki kombajn u žetvi mora da ima određeni procenat gubitaka, ali se oni moraju kretati u minimalnim procentima koji su tehnički prihvatljiva mera.

Pri radu u polju prvo je potrebno odrediti optimalnu brzinu kombajna prilagođenu uslovima parcele i sorte i sve pod uslovom da je kombajn u potpunosti tehnički ispravan.


Kombajn je dobro pripremljen i podešen kada na parceli kosi dovoljno nisko, odnosno visoko da težinski odnos zrna i slame bude 1:1, jer je tada najbolji izvršaj zrna. Ukoliko ima zahteva da se dobije što više slame onda se mora kositi što niže. Zrno iz klasa se mora dobro izvršiti i u oklasku ne sme da ima neizvršenih zrna.

U bunkeru zrno treba da bude čisto i bez primesa, i sa što manjim procentom lomljenih zrna. Poželjno je da u bunkeru ima i malo sitne slame, što je manji nedostatak nego da lakša i štura zrna vetrom preko gornjeg sita budu izbačena na zemlju.


Najveći gubici se javljaju na hederu gde se nalazi vitlo, rezni aparat i pužni transporter. Vitlo se stalno podešava, i ono je diretno povezano sa brzinom kombajna. Dobro podešeno vitlo treba da pridrži stabljiku prilikom odsecanja i da ga sa prstima prenese na hederski sto i tako stigne i do transportera. Visina vitla treba u proseku da bude podešena na 10-15cm ispod klasa, a vitlo treba uskladiti sa brzinom kombajna.

Raspon broja obrtaja za ječam i pšenicu se kreće od 850-1200 obrtaju u minutu odnosno do 35m/s, što zavisi od veličine bubnja. Ukoliko je bubanj manji periferna brzina je veća i obrnuto.


[caption id="attachment_102549" align="alignnone" width="860"] Foto: Pixabay (ykaiavu)[/caption]


Podbubanj u potpunosti mora biti paralelan sa bubnjem. Broj obrtaja bubnja i razmak između bubnja i podbubnja nije uvek isti i menja se u toku dana. Ujutru i uveče veći je razmak i broj obrtaja, a sredinom dana broj obrtaja i razmak se smanjuju. Kod većine kombajna slamotresi nisu predviđeni za podešavanje ali postoje i tipovi koji se mogu podesiti pomeranjem gore-dole.


Sabirna ravan mora biti čista i sa ispravnim uzdužnim pregradama da masa ne ispada levo i desno kada kombajn radi na bočnim nagibima što je vrlo često u žetvi u brskim krajevima. Podešenost gornjeg sita treba da obezbedi da propadnu sva zrna. Zrna koja prođu preko gornjeg sita idu na produžetak gornjeg sita i ista ta masa pada na donje sito. Masa koja propadne kroz produžetak gornjeg sita dolazi na slivnik i ide ponovo na izvršaj. Ukupna masa zrna koja padne na donje sito i propadne kroz njegove otvore dolazi na slivnik i ide u bunker. Sve ono što ne propadne kroz donje sito i prođe preko njega ide na slivnik u povratnu masu.

Jačina vazdušne struje je vrlo bitna i podešava se tako da ne izbacuje sa sitnom slamom i plevom štura zrna. Jačina vetra se podešava prema šturim zrnima tako da i štura zrna dođu u bunker, a ne da budu izbačena na zemlju kao gubitak.


Lošim podešavanjem kombajna očekivani rezultati žetve mogu izostati, pa zato pripremi treba ozbiljno i na vreme pristupiti.


Autor: dipl.ing.polj. Željko Lazić, PSSS Mladenovac


Foto: Pixabay (HansLinde)


The post Podešavanje kombajna za žetvu appeared first on ePoljoMagazin.