Zaštita pasulja i boranije od korova


Korovi predstavljaju značajan problem u proizvodnj i pasulja i boranije, namirnica visoke nutritivne vrednosti, koje zauzimaju značajno mesto u ljudskoj ishrani.Kada se planira gajenje pasulja i boranije (da bi se sprovela ekonomski prihvatljiva zaštita od korova) posebnu pažnju treba posvetiti izboru parcele, pravilnom plodoredu, kvalitetnoj obradi zemljišta, optimalnom roku setve, nezi useva i dr. Pored svih osnovnih uslova gajenja, jedan […]

Korovi predstavljaju značajan problem u proizvodnj i pasulja i boranije, namirnica visoke nutritivne vrednosti, koje zauzimaju značajno mesto u ljudskoj ishrani.


Kada se planira gajenje pasulja i boranije (da bi se sprovela ekonomski prihvatljiva zaštita od korova) posebnu pažnju treba posvetiti izboru parcele, pravilnom plodoredu, kvalitetnoj obradi zemljišta, optimalnom roku setve, nezi useva i dr. Pored svih osnovnih uslova gajenja, jedan od ključnih zahteva za postizanje visokih prinosa je uspešna borba protiv korova. Kao najdominantije vrste u našim agroekološkim uslovima, u usevu pasulja i boranije, javljaju se korovi: Amaranthus retrofl exus, Chenopodium album, Datura stramonium, Abutilon theophrasti, Xanthium strumarium, Cirsium arvense, Ambrosia artemisiifolia, Sorghum halapense i dr. Kako u svetu, tako i u našim agroekološkim uslovima veoma često je neophodno primeniti hemijske mere suzbijanja korova u pomenutim usevima. Primena herbicida predstavlja najučestaliju meru u suzbijanju korova u usevu pasulja i boranije, naročito kada je brojnost populacije korova visoka. Primena koncepta integralnog suzbijanja korova podrazumeva primenu svih raspoloživih mera (plodored, pravilna i pravovremena obrada zemljišta, primena herbicida i dr.).


[caption id="attachment_102612" align="alignnone" width="860"] Foto: Pixabay (13467596)[/caption]


Ukoliko je neophodna primena herbicida u rešavanju problema koje pričinjavaju korovi, danas, na području naše zemlje registrovane su aktivne materije, koje veoma uspešno suzbijaju korove kada se nađu u ovim usevima. Iako u svetu postoji širi dijapazon registrovanih herbicida za suzbijanje korova u usevu pasulja i boranije, u Srbiji su registrovani preparati na bazi aktivnih materija: kletodim, kvizalofop–P–tefuril, imazamoks i bentazon. Kletodim pripada aktivnim materijama iz grupe cikloheksandiona. To je selektivni, translokacioni i folijarni herbicid koji se usvaja folijarno i translocira floemom kroz biljku do korena. U preporučenim dozama primene veoma efikasno suzbija uskolisne korove kao što su: S. halepense, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Setaria spp. i dr..Kvizalofop-P-tefuril je aktivna materija iz grupe ariloksifenoksipropionata. Selektivni je i translokacioni herbicid koji se usvaja listom. U biljci se translocira ksilemom i floemom a nakuplja se u meristenskim tkivima travnih korovskih vrsta. U preporučenim efi kasno suzbija vrste kao što su: E. crus-galli, Setaria glauca, S. halepense i A. repens ). Imazamoks je aktivna materija iz grupe imidazolinona. Svojom aktivnošću inhibira biosintezu aminokiselina i na taj način onemogućava ćelijsku deobu i samim tim rast biljaka. Selektivni je, folijarni herbicid koji se usvaja listom i korenom a u biljci se translocira ksilemom I floemom. U preporučenim dozama može da suzbija korovske vrste iz grupe uskolisnih kao što su: E. crus-galli, S. viridis, S. glauca, S. halepense, A. repens, Cynodon dactylon a takođe efi kasno deluje i na suzbijanje širokolisnih korova kao što su: Amaranthus spp., Bilderdykia convovulus, C. album, Galium aparine, Helianthus annuus, Polygonum spp., A. artemisiifolia, C. arvense, X. strumarium i dr.) Bentazon pripada aktivnim materijama iz grupe benzotiadiazinona. Selektivni je, kontaktni i folijarni herbicid. Deluje na proces fotosinteze. Usvaja se listom i korenom a obzirom da ova aktivna materija deluje kontaktno ima slabiju translokaciju. U preporučenim dozama primene efi kasno suzbija širokolisne korovske vrste kao što su: A. theophrasti, Amarantus spp., B. convovulus, C. album, D. stramonium, Polygonum aviculare, X. strumarium, A. artemisiifolia, Lamium amplexicaule, Stellaria media.


Možemo zaključiti da suzbijanje korova u usevima pasulja i boranije ostvaruje se kombinovanjem hemijskih i mehaničkih mera. Od herbicida za suzbijanje korova u usevu pasulja i boranije mogu se koristiti preparati na bazi aktivne materije: kletodim, kvizalofop–P–tefuril, bentazon, imazamoks uz prilagođene doze primene kao i praćenja faza rasta korova i useva- pasulj; boranija).


Autor: savetodavac Svetlana Šućević, PSSS Novi Pazar


Foto: Pixabay (mark_dixon4)


The post Zaštita pasulja i boranije od korova appeared first on ePoljoMagazin.